Ferro de Solda

CÓD: 913...

913.412.184 – 30W/110V
913.412.185 – 30W/220V
913.412.187 – 70W/220V